Normalt vedlikehold eller dispensasjon?

Sist revidert: 2024-04-19

Hva er normalt vedlikehold?

Du kan utføre normalt vedlikehold og ordinær skjøtsel på fredete bygninger og anlegg uten dispensasjon fra fredningen. Vedlikeholdet skal gjøres på en måte som ivaretar de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene, og som er i tråd med fredningens formål.

Generelle prinsipper for utførelse av vedlikehold på fredete kulturminner er:

 • Mest mulig av byggverkets ulike deler skal bevares. Originale og gamle deler skal bevares, så fremt de ikke er skadet.

 • Hvis materialer eller deler må skiftes, skal likt erstattes med likt – det vil si at man erstatter med tilsvarende utførelse, metode- og materialbruk.

 • Materialbruk og overflatebehandling skal ta utgangspunkt i fredningens formål. Derfor skal det brukes materialer som er tilpasset kulturminnets egenart, både ved vedlikehold og eventuell utskifting. Det er et mål å bevare helheten på en best mulig måte, ikke bare det som er synlig

Eksempler på tiltak som innebærer vanlig vedlikehold

Bygninger

Med vanlig vedlikehold på bygninger mener vi rutinemessig arbeid som bidrar til å opprettholde og forbedre kulturminnets tilstand. Dette kan for eksempel være reparasjon av eksisterende overflater eller bygningselementer og det kan være overflatebehandling. Vedlikeholdet skal gjøres i samsvar med opprinnelig eller eksisterende teknikk, utførelse og materialbruk.

Eksempler på vanlig vedlikehold kan være

 • overflatebehandling med maling av samme type og farge som den eksisterende

 • utskifting av værutsatte bygningsdeler som vannbord, vindskibord, torvhaldstokk og lignende, i samsvar med tradisjonell utførelse og materialbruk

 • utskifting av ødelagte glassruter med samme type glass

 • reparasjon av tak ved utskifting av enkelte takstein, skifer, beslag, bord, fliser eller torv

 • pussreparasjoner

 • utskifting av råtne eller ødelagte, mindre bygningsdeler

Vedlikehold av konstruksjonen eller andre skjulte deler av byggverket skal også gjøres med materialer tilpasset kulturminnets egenart og i tråd med fredningens formål.

Det beste bygningshistoriske «arkivet» er byggverket selv. Gamle ombygninger og endringer av et byggverk er ofte viktige å bevare. Disse kan formidle byggets historie gjennom skiftende stilretninger og bruk.

Teknisk industrielle kulturminner

For tekniske-industrielle kulturminner kan vanlig vedlikehold være rutinemessig arbeid som bidrar til å opprettholde og forbedre kulturminnets tilstand. Dette kan for eksempel være tradisjonell intervallutskifting av deler med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset objektenes egenart.

Grøntanlegg og uteområder

For grøntanlegg og uteområder kan ordinær skjøtsel være rutinemessig arbeid som bidrar til å opprettholde en bestemt tilstand. Dette skal gjøres i samsvar med opprinnelig eller eksisterende teknikk, utførelse og materialbruk.

Eksempler på normalt vedlikehold kan være:

 • klipping av plen, ugresssluking, gjødsling

 • vedlikeholds-beskjæring av busker og trær

 • tynning i kratt og fjerning av død vegetasjon.

 • mindre reparasjoner av elementer i grøntanlegg eller uteområder som trappeheller, murer og gjerder

Informasjon om tiltak som krever dispensasjon fra fredning

Hovedregelen er at det må søkes om dispensasjon for alle tiltak som går lengre enn normalt vedlikehold. Dette gjelder også ved tilbakeføringer, og det gjelder for midlertidige og reversible tiltak.

Eksempler på tiltak som krever dispensasjonsbehandling

Bygninger

 • inngrep i bygningens konstruksjon

 • endring av planløsning og romstruktur

 • historiske tilbakeføringer

 • mer omfattende reparasjon/utskifting av taktekking, undertak, renner og nedløp

 • etablering eller endring av infrastruktur som for eksempel ventilasjon, rør, kabler og lignende

 • utskifting eller endring av vinduer og dører

 • utskifting av himlingsplater/kledning/panel i fredete interiører

 • vedlikehold med endret materialbruk

 • fjerning av eldre malingslag

 • alle tiltak på dekorerte flater

 • pussing av fasade

 • fjerning og endring av fast inventar og større løst inventar som inngår i fredningen

Grøntanlegg og uteområder

 • fjerning av fredet vegetasjon

 • planering, utfylling eller andre terrenginngrep

 • etablering eller endring av infrastruktur som for eksempel belysning, rør, kabler mv.

 • fjerning av døde trær i en allé uten nyplanting av tilsvarende trær

 • større utskiftinger av parkelementer slik som trappeheller, murer, gjerder mv.

 • midlertidige installasjoner og andre tiltak som medfører slitasje, for eksempel ved arrangementer