Be om omdisponering

Generelt

Vil du be om omdisponering, må klagefristen på vedtak om tilskudd være gått ut. Dette skjer automatisk 21 dager etter at vedtaket er fattet. Se veiledning for å lese og eventuelt klage på vedtak under Lese vedtak. For tilsagn kan du først be om omdisponering fra 1. januar i tilsagnsåret.

Du kan be om utbetaling, selv om du har bedt om å omdisponere midler. Du kan ikke be om en ny omdisponering, før forrige er besvart.

Omdisponering

Gå til Mine søknader i toppmenyen og klikk på den aktuelle søknaden. Du kan be om omdisponering i oppgavevinduet til høyre. Til venstre i bildet finner du Søknadsinformasjon. Her finner du blant annet en tabellen Disponible midler fordelt på år. Tabellen viser hvor mye midler som er tilgjengelig per tiltak. Under denne finner du eventuell logg over tidligere utbetalinger.

Omdisponering

Klikk på Be om omdisponering under Andre valg og Start nå.

Start nå

Be om omdisponering

Fyll ut oppgaven og last opp eventuelle vedlegg. Du kan sende inn oppgaven ved å klikke på Send inn søknad om omdisponering og deretter Bekreft øverst i oppgaven.

Send inn søknad om omdisponering Bekreft