Prosjekt brukerveiledning

Innledning

I Askeladdens «prosjekt» registreres alle arkeologiske undersøkelser som er utført i middelalderbyene og middelalderske kirkesteder. Formålet med registreringen er å gi forvaltningen en enkel oversikt over hvor det er observert kulturlag, hvilke kulturhistoriske perioder disse tilhører, hvor dypt lagene ligger, samt deres tilstand og materielle sammensetning.

I prosjekt skal man ikke registrere hvert kulturlag som er observert, men heller hele kulturlagsnivåer. Nivåer er samlinger av kulturlag fra samme kulturhistoriske periode. Dette betyr at alle lag og strukturer som henholdsvis tilhører periodene forhistorisk tid, middelalder og etterreformatorisk tid skal registreres under ett. I tillegg til kulturlagsnivåene registreres også moderne avsetninger (overdekningen over kulturlagene) samt naturbakke (steril grunn, geologisk periode) som egne nivåer.

Ordforklaringer

Nivå

Et nivå er en samling av kulturlag datert til samme overordnede periode; etterreformatorisk tid, middelalder og forhistorisk tid. Moderne tid og naturbakke er også egne nivåer.

Moderne tid (MO)

Nivået moderne tid refererer til alle masser datert fra ca. 1850/1900 og frem til i dag.

Etterreformatorisk tid (ER)

Nivået etterreformatorisk tid omfatter alle kulturlag og strukturer datert ca. 1537-1850/1900.

Middelalder (MA)

Nivået middelalder gjelder alle kulturlag og strukturer fra middelalderen (1030-1537 AD).

Forhistorisk tid (FO)

Nivået type forhistorisk tid er alle menneskeskapte lag og strukturer datert til førhistorisk tid, hvilket omfatter alle perioder frem til 1000-tallet AD.

Naturbakke

Nivået naturbakke er steril undergrunn, geologisk alder (pre 12000 BP). Naturavsetninger som ligger mellom kulturlag, f.eks. ras- eller flomlag, og som dermed ikke representerer toppen av steril grunn, skal føres inn under kulturlagsnivåene.

Hvordan registrerer jeg et prosjekt

Opprette et prosjekt

Trykk på pluss knappen image som er i menyen på toppen, deretter på image.

image

Navnet Middelalderby vil bli endret i en fremtidig oppdatering, da prosjekt skal omfatte både middelaldererundersøkelser i byer samt kirkesteder. Denne veilederen vil bli oppdatert samtidig for å stemme overens med de nye endringene.

Fyll inn informasjon om prosjektet i fanen "Prosjektnavn og detaljer". Alle felter merket med * er obligatorisk informasjon.

image

Hvis prosjektet er unntatt offentligheten, er det viktig at du huker av boksen image.

Legg inn geometri som viser tiltaksområdet. Last opp geometrien til prosjektet fra en shapefil, eller tegn inn området rett på skjerm. Se i kapittelet Legge til geometri for mer informasjon.

Før man kan lagre en geometri må fanen "Prosjektnavn og detaljer" være fylt ut. Trykk på image for å gjøre prosjektet tilgjengelig i Askeladden.

image

Hvis man angir prosjektgeometrien manuelt, ved å tegne i kartet, så skal man ikke bruke funskjonen "angi punkt"

Legge til feltinformasjon

For å legge til feltinformasjon trykker du på image, helt til høyre på fanen som heter "Feltinformasjon".

image

Du vil da få opp et feltinformasjonskjema. Alle felter merket med * er obligatorisk informasjon.

image

Legge til nivåer

For å legge til et et nytt nivå, må man trykke på image, som er øverst til venstre på prosjektskjemaet.

image

Type nivåer man kan velge mellom er:

 • Moderne tid (MO)

 • Etterreformatorisk tid (ER)

 • Middelalder (MA)

 • Forhistorisk tid (FH)

 • Naturbakke

For en mer detaljert forklaring av de forskjellige type nivåene, se i avsnittet Ordforklaringer

image

Bevaringsgrad er kodeverdier bestående av bokstaver og tall, for en nærmere forklaring på hva de forskjellige kodene betyr, henvises det til tabellen ved siden av.

image

Hvis nivået er et borehull, huker du av for dette, og fyller inn borehull diameter.

image

Før du har mulighet til å angi en geometri til nivået, må du lagre informasjonen du har fyllt inn. En melding øverst til høyre i kartvinduet er synlig om du trenger å lagre. For å lagre uten å lukke skjemaet så trykker man på image.

image

Du kan nå angi en geometri til nivået. Se i kapittelet Legge til geometri for mer informasjon.

Hvis nivået er av type moderne tid, så skal geometrien som regel tilsvare omrisset av selve tiltaket (grøft/hull/utgavningsområde), da de øverste massene ofte er moderne.

For å lagre og gå tilbake til prosjektskjemaet, så trykker man på image.

image

Legge til geometri

For å legge til geometri trykker du først på image. Deretter på image

image

image

Du har to muligheter til å angi en geometri.

 • Den foretrukkede muligheten er å velge geometri fra en opplastet shape-fil, denne metoden skal alltid brukes hvis man har mulighet til det. Geometrien vil bli fjernet fra kladdelaget, hvis du ikke velger at den skal beholdes etter bruk.

 • Den andre muligheten er å tegne en geometri direkte på kartet. Dette benyttes hovedsakelig i prosjekter med begrenset dokumentasjon, eller dersom man ikke har gjort innmålinger i felt.

image

image

Når man laster inn shapefiler med flere geometrier vil man kunne velge en eller flere polygoner fra shapefilen.

Hvis du ønsker å gjenbruke geometrien flere ganger (f.eks. når de ulike kulturlagsnivåene har samme utbredelse), kan du krysse av for dette.

Hvis shapefilen du velger har z-verdier, så må du velge et koordinatsystem for z-verdien.

Du kan også velge å erstatte eksisterende geometri, eller legge til en ny geometri i tilegg til den eksisterende, ved å bruke avhukningsboksen

image

Registrering av et prosjekt ved etterkontroller og overvåkninger med forenklet dokumentasjon

Ved registrering av etterkontroll og overvåkninger med forenklet dokumentasjon, følger du kun punktene:

 • Opprette et prosjekt

 • Legge til feltinformasjon

 • Last inn evt rapport eller notat

 • Geometri over tiltaksområdet legges rett inn på skjerm (fritegning)

 • Du skal ikke legge til nivåer, men legge til all informasjon i beskrivelsesfeltet under feltinformasjon.

Hvordan henter jeg frem informasjon om tidligere prosjekter

Gå inn på et eksisterende prosjekt.

Trykk på fanen image.

image

Her kan du justere hva som skal være "nærliggende" ved å justere grensen som fanger opp prosjekter rundt image.

Når du har satt ønsket avstand i meter, så trykker du på image. Alle prosjektene innenfor avstanden du har valgt vil vises i en liste under.

For å justere kartvinduet, til å omfatte alle prosjektene som vises i lista, så trykker du på image.

Du kan også merke de forskjellige prosjektene, for å lettere se hvem som ligger hvor image.

Informasjon som vises om de nærliggende prosjektene er:

 • Navn

 • Avstand til prosjektet

 • Om naturbakke er nådd

 • Om det finnes kulturlag i mettet / umettet sone

 • Om det er levert rapport.

image

Visning av stratigrafi for nivåer

For å kunne bruke stratigrafivisningen, må man stå på prosjektsiden, og en eller flere nivåer må ha z-verdier på geometrien.

I kartvinduet trykker du på image, deretter på "Vis stratigrafi".

image

Du vil da få opp et tomt visningsvindu for stratigrafi.

image

Hvis du trykker på et nivå, vil stratigrafivinduet vise type nivå og beregnet z-verdi på punktet som ble trykket.

image

Hvor du trykket på nivået vil bli merket med image.

Hvis du holder musepekeren over et av nivåene i stratigrafivisningen vil geometrien til nivået som vises i stratigrafien bli uthevet i gult, du vil også få noe informasjon om nivået i et pop up vindu.

image

Hvis du trykker på "Vis punkter" i stratigrafivinduet, vises knekkpunktene som brukes til å beregne z-verdien til nivået. I tillegg vises z-verdien for de forskjellige knekkpunktene, samt avstand til punktet man trykket. For å fjerne visningen av knekkpunktene trykker man på "Vis punkter" en gang til.

image

For å lukke stratigraivisningen trykker du på x.

image

Hvordan laste opp geometri

Pakking av zip-fil

En geometri som er lagret som shape-fil består som regel av enten 6 eller 7 filer av type:

 • .cpg

 • .dbf

 • .prj

 • .sbn

 • .sbx

 • .shp

 • .shx

image

Disse filene må pakkes til en zip-fil. Dette gjøres ved å merke alle filene, høyreklikke på en av de, velge "send til" deretter velge "komprimert zippet mappe".

image image

Hvis shape-filen er åpen i ArcMap samtidig som du skal pakke den til en zip-fil, er det viktig at du ikke får med .lock filen/filene når du velger hva som skal pakkes.

image

Opplasting av zip-fil til Askeladden

Trykk på image, eller image i kartvinduet i Askeladden (Utseendet på knappen varierer om du har redigeringsmulighet eller ikke). Deretter trykker du på image.

Du vil nå få opp "importer shape" vinduet. Her trykker du på image, som vil åpne fil utforskeren, hvor du kan velge zip-filen du vil laste opp.

image

Etter at zip-filen er valgt vil du måtte angi målemetode og nøyaktighet. Dersom man ikke har dato for innmåling, eller det er flere innmålinger, sett siste dag i feltarbeidet. Trykk deretter på image.

image

Hvis opplastingen av zip-fil var vellykket, vil det stå at filen er lastet opp, og du vil ha mulighet til å zoome til det opplastedet objektet.

image

Askeladden godtar kun geometrier av typen polygon. Unntaket er borehull, hvor man kan bruke punkt-geometrier. Det er viktig at zip-filen som lastes opp kun inneholder en geometritype, enten polygon eller punkt, ellers vil du få en feilmelding når du prøver å laste den opp. Det er ikke mulig å laste opp linjegeometri til Askeladden.
For mest mulig nøyaktighet er alltid innmålinger å foretrekke, fremfor å tegne rett på et kart.

Feilsøking og tips

Feil ved opplasting av geometri

 • Kontroller at zip-filen inneholder alle filene som til sammen utgjør en shape-fil, se i avsnittet Pakking av zip-fil for hvilke filer som bør være med.

 • Kontroller at ingen av geometriene er selvkryssende. Dette skjer typisk der det er tett mellom punktene, og kan være vanskelig å se.

 • Kontroller at shape-filen kun inneholder en geometritype.

Feil ved setting av geometri

 • Hvis du kun kan velge punkt eller flate, sjekk om borehull er krysset av eller ikke.

Tips

 • Det er en fordel dersom all geometrien til samme prosjekt ligger i én shapefil, slik at man slipper jobben med å importere mange filer inn i Askeladden. I Intrasis gjøres dette ved å legge polygonene (evt punktene) du skal bruke i "selection folder". Legg så til hele Selection folder i «Add to GIS view», ta med både table og layer. Deretter er det klart for eksport. Høyreklikk på mappene (én og én) og velg export image Next og other. Da vil du få mulighet til å velge shape i nedtrekksmenyen. Pakk filen (.zip).