Kommunalt verneverdige kulturminner i Askeladden

Det er lagt til rette for at kommunene skal bruke den nasjonale databasen Askeladden til de kulturminnene de har prioritert i sine kulturminneplaner. Nedenforfølger en bruksanvisning for hva som skal legges inn, hvem som kan gjøre detteog hvordan det gjøres.

Askeladden er den nasjonale databasen med oversikt over kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan og bygningsloven eller vurdert som verneverdige i en kommunal kulturminneplan. Det er et nasjonalt mål at kommunene skal ha kunnskap om og oversikt over verneverdige kulturminner. 12. juni 2015 ble det vedtatt nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging der det står at kommunene har hovedansvaret for å identifisere, verdisette og forvalte verneverdige kulturminner i tråd med nasjonale mål. Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som har gjennomgått en kulturhistorisk vurdering og er identifisert som verneverdig. Riksantikvaren oppfordrer kommunene til å gjøre denne vurderingen og prioritere et utvalg som skal inngå i en politisk vedtatt kulturminneplan. Vi ber kommunene om å legge data fra disse planene inn i Askeladden for derved gjøre dem synlig og kjent. Askeladden brukes av kulturminneforvaltningen, i plan og byggesaksforvaltningen, av forskere og konsulenter. Askeladden utveksler data gjennom Norge digitalt. Informasjon som legges i Askeladden, vil også være synlig i Kulturminnesøk. Kulturminnesøk er en åpen publikumsløsning der alle kan legge inn informasjon om kulturminner.

Hva skal legges inn i askeladden

Data fra politisk vedtatte kulturminneplaner skal legges inn i Askeladden. Dette gjelder de kulturminnene som kommunen har vurdert som viktige å ta vare på og som er prioritert i planen. Kulturminner som registreres av frivillige, eiere o.a. som en del av arbeidet med kulturminneplanen, kan legges i Kulturminnesøk. Kulturminnesøk viser både kulturminner registrert i Askeladden og kulturminner lagt inn av publikum, og har i mange tilfeller tilleggsopplysninger og bilder.

Askeladden finnes her: https://askeladden.ra.no

Hvem kan legge inn data?

Dersom du er registrert som kommunal bruker med redigeringsrettigheter kan du legge inn data i Askeladden. På innloggingssiden til Askeladden kan du registrere deg som kommunal bruker. Det er mulig med flere brukere i hver kommune.

Dersom du allerede er kommunal bruker med innsynsrettighet (lese- og søkemuligheter), kan du be om å få redigeringsrettigheter via Min Side i Askeladden. Du vil da få oppdateringsrettigheter for din kommune.

Slik kommer du i gang

Vi anbefaler at du bruker noe tid på å sette deg inn i den generelle bruksanvisningen for kommunal bruker i Askeladden. En egen veiledning for dette finner du her: Veiledning til bruk av registreringsskjema og dokumentasjonsmal

Slik legger du inn data

Det er flere måter å legge inn data fra de vedtatte kulturminneplanene i Askeladden, se Brukerveiledning for saksbehandler i Askeladden.

 1. Du kan legge inn ett og ett kulturminne, f.eks. en bygning eller en bro. Du kan legge inn geometri og opplysninger om type, datering, vernestatus mv. Noen av feltene er obligatoriske, mens andre er valgfrie.

 2. Eller du kan legge inn flere kulturminner via et Excelskjema. I Excelskjemaet kan du legge inn både geometri og opplysninger om type, datering, vernestatus mv. Noen av feltene er obligatoriske mens andre er valgfrie. Bruk av Excelskjema kan være mest rasjonelt dersom du har mange kulturminner som skal registreres.

 3. Dersom du har tilleggsopplysninger til et kulturminne som allerede er i Askeladden, og som du ikke har oppdateringsrettigheter for, kan du kontakte fylkeskommunen eller Riksantikvaren. Et eksempel på dette er en fredet bygning som inngår i kommunens kulturminneplan.

Husk å registrere vernestatus

Når du skal registrere vernestatus for de kulturminnene som er prioritert i den politisk vedtatte planen, skal du enten velge kategorien kommunalt verneverdig eller vernet etter plan- og bygningsloven. Kommunalt verneverdig er kulturminner som kommunen har identifisert som verneverdig, og som kommunen gjennom politisk vedtak har bestemt at skal søkes ivaretatt, se nærmere konkretisering i Oversikt. Vernet etter plan- og bygningsloven er områder i kulturminneplanen som det er fattet et enkeltvedtak om i kommunen. Det kan både dreie seg om tidligere områder regulert til bevaring eller regulert til hensynsone etter gjeldende plan- ogbygningslov, se Oversikt

Spørsmål?

For ytterligere informasjon og veiledning kan dere kontakte Riksantikvaren via askeladden.hjelp@ra.no.

Tabell 1. Oversikt
Askeladden vernestatus Type plan/liste Type vern Virkemiddel Lovhjemmel
Kommunalt verneverdig

Kulturminner som er politisk vedtatt i kommunen

Kommuneplan/ Kommunedelplan for kulturminner eller kulturminneplan

 • Objekter i hensynssone

 • Henvisning til liste eller enkeltobjekt

 • Retningslinjer

 • Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel

 • Økonomi, istandsetting, informasjon

 • Pbl. § 11-8

 • Pbl. § 11-9

Vernet etter plan- og bygningsloven

Enkeltvedtak

Reguleringsplan

 • Objekter i hensynssone c)

 • Objekter i tidligere § 25-6-områder

 • Objekter i områder regulert med arealformål, for eksempel LNFR-formålet som har underformål område for vern av kulturminner og kulturmiljø eller område for særlige landskapshensyn

 • Bestemmelser Arealformål; Spesialområde bevaring og hensynssone Underformål: Vern av kulturminner og kulturmiljø

 • Pbl. § 11-8 og 12-7

 • Pbl. § 12-5