Om tilskuddsordninger

Sist revidert: 2024-04-17

Post 71 Freda kulturminner i privat eie

Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Formålet med tilskuddsordningen er å bevare fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie og å bidra til at slike settes i stand etter antikvariske retningslinjer. Tilskuddsordningen skal sikre kulturminner og kulturmiljø sin verdi som kilde, og at forutsetninger for å gi opplevelser ivaretas, og legge til rette for bærekraftig verdiskaping og bruk.

Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

Antall fredete kulturminner i privat eie som har forbedret tilstandsgrad.

Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Det opprinnelige formålet med tilskuddsordningen var å lempe på byrden som private enkeltpersoner har med å ivareta og sette i stand fredete kulturminner og kulturmiljøer som er et fellesgode for samfunnet. Disse skal prioriteres ved fordeling av tilskudd fra posten. Offentlig eide eller finansierte organisasjoner og virksomheter kan ikke motta tilskudd fra posten.

Hva kan det gis tilskudd til?

Midlene skal fordeles av regional kulturminneforvaltningen etter søknad om tilskudd til konkrete istandsettings- og vedlikeholdstiltak fra eiere av kulturminner og kulturmiljø. Det kan være bygninger, anlegg og kulturmiljø, herunder også historiske grøntanlegg og landskap.

Tilskudd kan gis til istandsettings- og vedlikeholdstiltak av kulturminner og kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel. Tilskudd kan også bidra til å dekke merkostnader som følger av tiltak for å utbedre eller forebygge skader knyttet til økt klimabelastning, jf. Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning.

Både bygninger og anlegg, som historiske grøntanlegg,

Tilskuddsmottaker kan bruke 10-15% av tilskudd til prosjektledelse eller prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

I særlige tilfeller kan Riksantikvaren og regionalforvaltningen foreta egne satsninger med forankring i nasjonale strategiske satsninger. På bakgrunn av dette kan en mindre andel av tilskudd fra posten gå til kulturminner og kulturmiljøer som ikke er fredet.

Krav til egenandel

Som hovedregel skal ikke tilskuddet overstige 50% av totalkostnaden for et tiltak. Unntak fra dette må vurderes i lys av kulturminnets verdi, eiers nytte av bygningen eller anlegget, og om det foreligger urimelig stort vedlikeholdsansvar. Dette må vurderes og dokumenteres i den enkelte saken.

Krav til og valg av utførende håndverkere

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen eller Sametinget for samiske kulturmiljø. Unntak er for søknader som gjelder Svalbard eller Jan Mayen, der søknader sendes til Riksantikvaren. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson

 • informasjon om kulturmiljøet og prosjektet det søkes tilskudd til

 • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og - hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas

 • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan

 • kostnadsoverslag og budsjett

 • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år

 • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.


Post 74 Fartøyvern

Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Verna og freda fartøy er spor etter vår maritime kultur og viktige representanter for blant annet historie, håndverk og maritim teknologi. De representerer alle sider av norsk sjøfart, med fiske, vare- og persontransport, rekreasjon, infrastruktur, forskning, utenriksfart og handel.

Tilskudd til verna og freda fartøy skal bidra til bevaring av kulturminner som forteller om Norges utvikling som sjøfartsnasjon. Det er et mål å øke kunnskapen om mangfoldet av bevarte fartøy og deres rolle i samfunnet, før og nå. For å nå dette er målet skal tilskuddsordningen bidra til å sikre fartøyene mot tap, sette dem i stand og bidra til å holde dem operative.

Tilskuddsposten skal medvirke til at verna og freda fartøy kan istandsettes etter antikvariske retningslinjer og benyttes som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Tilskudd til fartøyene er viktig for å ivareta og stimulere til de frivillige – bærebjelken i fartøyvernet. I tillegg til at disse ivaretar fartøyene, besitter de viktig kompetanse, og legger årlig ned en betydelig innsats i verdiskaping lokalt og regionalt.

Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

 • Antall fartøy som er sikret mot tap

 • Antall fartøy med forbedret tilstandsgrad

 • Antall fartøy med opprettholdt tilstandsgrad

 • Antall fartøy som er i operativ stand

 • Omfang av frivillighet og andre tilskudd som tilskudd fra post 74 har medvirket til å utløse.

 • Verdiskaping innen fartøyvernet

Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Eiere og forvaltere av freda og verna fartøy kan motta tilskudd fra posten. Norsk forening for fartøyvern mottar grunntilskudd fra posten. Også andre organisasjoner, foreninger og prosjekter som opererer innenfor formålet med posten kan motta tilskudd til prosjektarbeid.

Hva kan det gis tilskudd til?

Regionalforvaltningen fordeler tilskudd etter søknad fra eiere av verna og freda fartøy om tilskudd til konkrete tiltak innen

 • Sikring

 • Istandsetting

 • Vedlikehold

Ved fordeling av tilskudd skal regionalforvaltningen prioritere følgende:

 • Prosjekter som er igangsatt, og fartøy som opptar slipp eller dokk

 • Fartøy som har pålegg som må gjennomføres for å beholde sertifikater

 • Fartøy som er freda

 • Fartøy og prosjekter med stor frivillig innsats

Håndverkskompetanse

For å ivareta verna og freda fartøy er det nødvendig å opprettholde kunnskapen om eldre håndverk og teknikker knyttet til tre- og stålfartøy. Ved fordeling av midler fra posten er det viktig at prosjekter som bidrar til å opprettholde fagmiljøer med denne kunnskapen prioriteres.

Krav til og valg av utførende håndverkere

Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fag- og/eller svennebrev innenfor de fagene som oppdraget berører, eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne tidligere har deltatt i prosjekter med tilsvarende arbeidsoppgaver. I særlige tilfeller kan det lempes på kravene. Lærlinger eller andre under kompetanseoppbygging skal følges opp kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og prosjektleder i utførende firma skal som hovedregel beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen.

Forutsigbare og kostnadseffektive prosjekter

For å sikre en forutsigbar og kostnadseffektiv gjennomføring av istandsettings- og vedlikeholdstiltak, skal fartøy som har grunnlagsdokumentasjon prioriteres ved tilskudd. Grunnlagsdokumentasjon innebærer:

 • Oppdatert tilstandsvurdering

 • Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport godkjent av forvaltningen

 • Restaureringsplan godkjent av forvaltningen

Det er et krav at det for nye istandsettingsprosjekter som igangsettes med tilskudd fra post 74 foreligger grunndokumentasjon.

Følgende tiltak dekkes ikke av posten:

 • Kostnader knyttet til dugnadsinnsats, reise og opphold

 • Sertifiseringsutgifter

 • Administrative utgifter for eier

 • Museal drift eller virksomhet

Tiltak skal gjennomføres etter antikvariske retningslinjer og i samsvar med andre retningslinjer fra forvaltningen.

Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen. For samiske fartøy skal søknaden sendes til Sametinget. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson

 • informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til

 • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas

 • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan

 • kostnadsoverslag og budsjett

 • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år

 • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.