Sammenhengen mellom valg av datering og vernestatus Automatisk fredet

Arkeologiske kulturminner

 • Bruk av vernestatus Automatisk fredet er knyttet til Datering. Automatisk fredet er hjemlet i kulturminnelovens § 4, se Lovdata.

 • For å kunne sette denne vernestatusen må et av følgende kriterier være oppfylt:

  • Kulturminnet har en datering som er eldre enn 1537 e.Kr. og må plasseres innenfor et av nedenstående punkter:

   • Følgende kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 1537) er fredet::

    1. Boplasser, huler, hellere med spor etter folk som har holdt til eller arbeidet der, hus- eller kirketufter, kirker, hus og byggverk av alle slag, og rester eller deler av dem, gårdshauger, gårds- og tunanlegg og andre bebyggelseskonsentrasjoner som stapelplasser og markedsplasser, byanlegg og liknende eller rester av dem.

    2. Arbeids- og verkstedsplasser av alle slag som steinbrudd og annen bergverksdrift, jernvinneplasser, trekull- og tjæremiler og andre spor etter håndverk og industri.

    3. Spor etter åkerbruk av alle slag, som rydningsrøyser, veiter og pløyespor, gjerder og innhegninger og jakt-, fiske- og fangstinnretninger.

    4. Vegfar av alle slag med eller uten brolegging av stein, tre eller annet materiale, demninger, broer, vadested, havneanlegg og åreskifter, båtstøer og båtopptrekk, fergeleier og båtdrag eller rester av slike, seilsperringer, vegmerker og seilmerker.

    5. Forsvarsverk av alle slag som bygdeborger, skanser, voller, vollgraver, festningsanlegg og rester av dem og dessuten varder, veter o.l.

    6. Tingsteder, kultplasser, varp, brønner, kilder og andre steder som arkeologiske funn, tradisjon, tro, sagn eller skikk knytter seg til.

    7. Steiner og fast fjell med innskrifter eller bilder som runeinnskrifter, helleristninger og hellemalinger, skålgroper, sliperenner og annen bergskurd.

    8. Bautasteiner, kors og andre slike minnesmerker.

    9. Steinsetninger, steinlegninger o.l.

    10. Gravminner av ethvert slag, enkeltvis eller samlede felt, som gravhauger, gravrøyser, gravkammer, brannflakgraver, urnegraver, kistegraver, kirkegårder og deres innhengninger og gravmæler av alle slag.

    11. Kulturminnet er samisk, fra år 1917 eller eldre. Her brukes § 4.2, dette leddet omhandler samiske kulturminner, jfr. lovteksten: Det samme gjelder samiske kulturminner som nevnt ovenfor fra mer enn 100 år tilbake.

Dersom det ved registreringen er usikkert om et kulturminne er oppfyller et av disse kravene, kan vernestatus settes til Uavklart. Det bør da gjøres undersøkelser, f.eks. datering av prøver for å avklare alderen på kulturminnet. Er det klart yngre enn 1537, og ikke samisk, benyttes vernestatus IKKE.

Bygninger

 • § 4.3 omhandler stående bygninger datert til tidsrommet 1537 – 1649. Slike bygninger kan erklæres automatisk fredet, jfr. lovteksten:

  Automatisk fredet er de til enhver tid erklærte stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649, dersom ikke annet er bestemt av vedkommende myndighet. § 15 tredje og fjerde ledd får tilsvarende anvendelse for automatisk fredete byggverk fra perioden 1537-1649. Dispensasjon fra fredningen kan skje etter § 15 a.

Erklæringer gjøres av Riksantikvaren.

Skispfunn

 • § 14 Skipsfunn. Regelen for skipsfunn er at det må være eldre enn 100 år, jfr. lovteksten:

  Staten skal ha eiendomsretten til mer enn hundre år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært ombord eller deler av slike ting når det synes klart etter forholdene at det ikke lenger er rimelig mulighet for å finne ut om det er noen eier eller hvem som er eier.

Vernestatus og kommunale kulturminner

Bruk av vernestatuser for kommunale kulturminner er ikke knyttet mot Kulturminnelovens bestemmelser, men til Plan og bygningsloven. Lokale kulturminner som ikke er fredet ihht. Kulturminneloven kan være vernet etter Plan og bygningsloven:

vern etter Plan og bygningsloven
Figur 1. Lokale kulturminner kan være vernet etter Plan- og bygningsloven.
Dersom kulturminnet er registrert, uten at plan er klar kan vernestatusen Kommunalt listeført benyttes.