Hva inneholder Askeladden?

Askeladden inneholder data om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven og Svalbardmiljøloven, vernet etter plan- og bygningsloven, eller vurdert som verneverdige.

Basen omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet, eller som krever videre undersøkelser før fredningsstatus kan fastsettes (uavklart vernestatus), nyere tids kulturminner som er fredet, midlertidig fredet, vernet etter plan- og bygningsloven eller ansett som verneverdige. Med «nyere tids kulturminner» menes ettererformatoriske (etter 1537) bygg, anlegg og kirker.

SEFRAK-registrerte bygninger finner man i Askeladden som en ikke-redigerbar karttjeneste.

Det er ikke alle automatisk fredete kulturminner som er registrert, og vi har heller ikke fullstendige registreringer av alle kulturminner. Det betyr at selv om Askeladden viser at det ikke er registrert kulturminner i et område, er det ingen garanti for at det ikke finnes kulturminner i det området.

Innholdet i Askeladden kommer fra mange forskjellige kilder, og i mange tilfeller er dataene innsamlet for flere tiår siden. Det kan forekomme utdaterte og feilaktige opplysninger i enkelte tilfeller (dette gjelder særlig informasjon om gårdsnummer og bruksnummer). Vi jobber kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på dataene og den regionale kulturminneforvaltningen gjør et viktig arbeid med å oppdatere opplysninger om kulturminnene.

Det er viktig å være klar over at mange kulturminner ble registrert og kartfestet for lenge siden. Det kan derfor forekomme feil i kartplassering av enkelte objekter og dataene bør derfor ikke brukes som grunnlag for detaljplanlegging. Ta kontakt med regional kulturminneforvaltning hvis du planlegger tiltak som kan komme i konflikt med fredete kulturminner.