Kulturminneskjema

image
Figur 1. Knapp for kulturminneskjemaet.
Vær OBS på at noe av informasjonen som finnes i Askeladden ikke skal/bør deles. Skal ikke deles: personopplysninger (eierinformasjon, opplysninger om eier), opplysninger om interiører i privat eie, tilstandsregistreringer for bygninger og opplysninger om kriminelle forhold. Det finnes også objekter i databasen som har begrenset offentlighet på grunn av de er ansett som sårbare kulturminner – disse er merket med «Begrenset offentlighet» under «generell informasjon» og har en låst hengelås i tittellinjen. Når du ser en låst hengelås på en hendelse/dokument betyr det at hendelsen har begrenset offentlighet. Objekter med begrenset offentlighet, sammen med matrikkelinformasjon, tilstandsregistreringer og interiørbeskrivelser, er ikke tilgjengelig for brukere som ikke har full lesetilgang.

Skjemaet er oppdelt i tre felt/menyer:

  • Venstremenyen som inneholder enkeltminne- og verneinformasjon (de som har redigeringstilgang har i tillegg knapper for å starte registrering på objektet)

  • I midtre felt finner du den resterende av informasjon om objektet fordelt over flere bokser.

  • Til høyre finner du kartet som viser til objektet utstrekning.

  • Kulturminneskjemaet til kulturmiljø/landskap og SEFRAK har litt annet innhold, men er bygd over samme lest.

Dersom du jobber med liten skjerm/lav oppløsning vil kartet legge seg nederst på siden.
  • Lenker og dokumenter er uthevet med blå skrift image. Dokumenter/referanser er symbolisert med image.

  • Øverst i høyre hjørne er det knapper for å slette objektet (avhengig av din tilgang), eksportere til shape, åpne i Kulturminnesøk og lukke kulturminneskjemaet (tar deg tilbake til hovedkartet).

  • Knapperaden i kartet inneholder knapper (fra venstre mot høyre) for å bytte til flyfoto/satellittbilder, skru av/på andre lokaliteter og enkeltminner, vise samme kartutsnitt i hovedkartet, importere shape-fil, redigere lokalitetens utstrekning.

Lokalitet

Lokalitetens kulturminneskjema inneholder basisinformasjonen for lokaliteten og aggregert informasjon fra enkeltminnene.

Symbol for Lokalitet
Figur 2. Symbol for Lokalitet
En lokalitets kulturminneskjema
Figur 3. En lokalitets kulturminneskjema

Venstremenyen

En lokalitet må minimum ha to enkeltminner, og disse listes opp med vernestatus og datering i venstremenyen. For å navigere til enkeltminnene klikker du på lenkene som finnes i listen under Enkeltminner (antall). Dersom lokaliteten har tilrettelegging vil dette listes opp i venstremenyen. Det er fra denne menyen man kan liste ut en oversikt over alle hendelser fra image.

Midtre felt

Her finner du all informasjonen som er registrert på lokaliteten (enkeltminnenes informasjon finnes på enkeltminnenes kulturminneskjema). Generell informasjon inneholder lokalitetens grunnopplysninger (kategori, art, beliggenhet, osv.). Utfyllende beskrivelser inneholder fritekstfeltene. Funksjoner lister opp eventuelle funksjoner som er registrert på lokaliteten. Eiendom viser til eiendomsinformasjon (gårds- og bruksnummer, og eieropplysninger*). Feltarbeid lister opp hendelser som er knyttet til hendelseskategorien Felt (registrering, dokumentasjon, etc.). Andre hendelser inneholder diverse andre hendelser (dokumenter/referanser, etc.). Tilstand viser lokalitetens tilstand, om registrert. Bilder viser bilder, som er godkjent for visning i Askeladden, fra Riksantikvarens fotoarkiv. Unimus viser gjenstandsfunn, fra universitetsmuseene, på arkeologiske kulturminner.

Kun tilgjengelig for de som har rolle saksbehandler eller innsyn (full).

Kartet

Kartet viser lokalitetens utstrekning, og tilhørende enkeltminner, uthevet med rosa kantlinje. Kartet som benyttes har den samme funksjonaliteten som hovedkartet. image gir deg muligheten til å skru av/på andre kulturminner/lokaliteter/enkeltminner og tilgang til geometriredigeringsmenyen (hvis man har saksbehandlertilgang).

Kulturminne

Kulturminnets kulturminneskjema inneholder basisinformasjonen for kulturminnet. Et kulturminne kan kun eksistere alene. Hvis man legger til et enkeltminne blir kulturminnet til en lokalitet med to enkeltminner.

Symbol for kulturminne
Figur 4. Symbol for kulturminne
Skjema for kulturminne
Figur 5. Skjema for kulturminne

Venstremenyen

Kulturminnets verneinformasjon og datering finnes her, samt fagspesifikk informasjon for bygninger*, kirker*, bergkunst og fartøy, samt lenke til eventuelle strukturer (rom, konstruksjonsdeler og tilrettelegginger). OBS Tilstand for konstruksjonsdelene finnes under lenken konstruksjonsdeler (se strukturer) eller ved å åpne tilstandshendelsen fra hendelsesoversikten.

Midtre felt

Her finner du all informasjonen som er registrert på kulturminnet. Generell informasjon inneholder kulturminnets grunnopplysninger (kategori, art, beliggenhet, osv.). Utfyllende beskrivelser inneholder fritekstfeltene. Funksjoner lister opp eventuelle funksjoner som er registrert på kulturminnet. Eiendom viser til eiendomsinformasjon (gårds- og bruksnummer, og eieropplysninger*). Vern inneholder hendelser som tinglysning og vernestatus. Feltarbeid lister opp hendelser som er knyttet til hendelseskategorien Felt (registrering, dokumentasjon, etc.). Andre hendelser inneholder diverse andre hendelser (dokumenter/referanser, etc.). Tilstand viser kulturminnets overordnete tilstand*, om registrert. Bilder viser bilder, som er godkjent for visning i Askeladden, fra Riksantikvarens fotoarkiv. Unimus viser gjenstandsfunn, fra universitetsmuseene, på arkeologiske kulturminner. Endringshistorikk viser ID-endringer ved sammenslåing og oppsplitting av lokaliteter/kulturminner og enkeltminner.

*Kun tilgjengelig for de som har rolle saksbehandler eller innsyn (full).

Kartet

Kartet viser kulturminnets utstrekning uthevet med rosa kantlinje. Kartet som benyttes har den samme funksjonaliteten som hovedkartet. image gir deg muligheten til å skru av/på andre kulturminner/lokaliteter/enkeltminner og tilgang til geometriredigeringsmenyen (hvis man har saksbehandlertilgang).

Enkeltminne

Enkeltminnets kulturminneskjema inneholder basisinformasjonen for enkeltminnet. Et enkeltminne kan aldri eksistere alene, og må tilhøre en lokalitet. Hvis man sletter alle enkeltminnene på en lokalitet, vil enkeltminnet og lokaliteten slås sammen til ett kulturminne.

Symbol for enkeltminne
Figur 6. Symbol for enkeltminne

Venstremenyen

Enkeltminnets verneinformasjon og datering finnes her, samt fagspesifikk informasjon for bygninger*, kirker*, bergkunst og fartøy, samt lenke til eventuelle strukturer (rom, konstruksjonsdeler og tilrettelegginger).

Tilstand for konstruksjonsdelene finnes under lenken konstruksjonsdeler (se strukturer) eller ved å åpne tilstandshendelsen fra hendelsesoversikten.

Midtre felt

Her finner du all informasjonen som er registrert på enkeltminnet. Generell informasjon inneholder enkeltminnets grunnopplysninger (kategori, art, beliggenhet, osv.). Utfyllende beskrivelser inneholder fritekstfeltene. Funksjoner lister opp eventuelle funksjoner som er registrert på kulturminnet. Eiendom viser til eiendomsinformasjon (gårds- og bruksnummer, og eieropplysninger*). Vern inneholder hendelser som tinglysning og vernestatus. Feltarbeid lister opp hendelser som er knyttet til hendelseskategorien Felt (registrering, dokumentasjon, etc.). Andre hendelser inneholder diverse andre hendelser (dokumenter/referanser, etc.). Tilstand viser enkeltminnet overordnete tilstand*, om registrert. Bilder viser bilder, som er godkjent for visning i Askeladden, fra Riksantikvarens fotoarkiv. Unimus viser gjenstandsfunn, fra universitetsmuseene, på arkeologiske kulturminner. Endringshistorikk viser ID-endringer ved sammenslåing og oppsplitting av lokaliteter/kulturminner og enkeltminner.

Kun tilgjengelig for de som har rolle saksbehandler eller innsyn (full).

Kartet

Kartet viser enkeltminnets utstrekning uthevet med rosa kantlinje. Kartet som benyttes har den samme funksjonaliteten som hovedkartet. image gir deg muligheten til å skru av/på andre kulturminner/lokaliteter/enkeltminner og tilgang til geometriredigeringsmenyen (hvis man har saksbehandlertilgang).

Struktur

Strukturer er det laveste nivået i databasen, og inneholder konstruksjonsdeler, rom og tilrettelegginger. Oversikten er inndelt med venstremeny (samme som lokalitet/kulturminne/enkeltminne), et midtre felt som inneholder alle strukturene, og et høyre felt som inneholder alle hendelser som er knyttet til strukturene.

Symbol for struktur
Figur 7. Symbol for struktur
Skjema for strukturer
Figur 8. Skjema for strukturer

Hendelsesoversikten

Alle hendelser som er registrert på et objekt (lokalitet/kulturminne/enkeltminne) listes opp, med metadata, på en egen side. Siden er inndelt i to felt; en venstremeny (for å legge til nye hendelser) og en liste over alle hendelser, med sorteringsmuligheter.

image
Figur 9. Knapp for hendelser
image
Figur 10. SKjema for hendelser

Kulturmiljø/landskap

Kulturminneskjemaet for kulturmiljø/landskap har en venstremeny som inneholder en oversikt over hvilke lokaliteter/kulturminner som ligger innenfor kulturmiljøet/landskapets geografiske avgrensning. Det midtre feltet inneholder all informasjonen som er registrert for objektet, og kartet finnes på høyre side. Det er ikke registrert hendelser på kulturmiljø/landskap.

image
Figur 11. Knapp for kulturmiljøer/landskap
image
Figur 12. Skjema for kulturmiljøer/landskap

SEFRAK

SEFRAK-skjemaene inneholder en liten del av informasjonen fra SEFRAK-skjemaene. De som har innsyn (full) eller saksbehandlertilgang har lenke til braArkiv, hvor det finnes skannete SEFRAK-skjemaer for en del av Norges kommuner.

image
Figur 13. Skjema for SEFRAK