Kulturmiljø/landskap

Et kulturmiljø/landskap defineres som et område hvor kulturminner (lokaliteter/kulturminner) kan inngå som en del av en større helhet eller sammenheng. Eksempelvis bymiljøer og områder med Verdensarvstatus. Fredet kulturmiljø, verdensarv, NB!-områder og KULA-områder kan kun opprettes av Riksantikvaren. Kommunalt kulturmiljø kan registreres av kommunale og fylkeskommunale brukere med saksbehandlertilgang, mens regionale kulturmiljø kan registreres av fylkeskommunale brukere.

Fredet kulturmiljø

Med hjemmel i kulturminneloven § 20 kan man frede et kulturmiljø ut fra områdets totale kulturhistoriske verdi, uten at de enkelte elementene i miljøet er fredningsverdige i seg selv. Det kan fredes kulturmiljøer både i byer og tettsteder, i jordbrukslandskapet og i skog og utmark. En kulturmiljøfredning vedtas som forskrift.

Verdensarv

Verdensarv er kulturarv og/eller naturarv som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Verdensarvstedene utgjør en felles arv som er umistelig for hele menneskeheten, på tvers av landegrensene. For at verdensarven skal få formell beskyttelse, må den vedtas fredet eller vernet etter nasjonal lov.

NB! – Nasjonale interesser i By

Nasjonale interesser i by (forkortet NB!) er en database for de som jobber med planlegging og utvikling i byer av nasjonal kulturhistorisk interesse. Registeret skal gi en til enhver tid så utfyllende oversikt som mulig over bymiljøer i Norge av nasjonal interesse. Samlingen av byområder har ingen juridisk status, men er ment å være et verktøy til nytte for forvaltning lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette med henblikk på en forutsigbar saksbehandling i vurderingen av hva som er viktige hensyn å ta i byene som finnes i registeret.

Regionalt kulturmiljø

Kulturmiljø av regional interesse.

Kommunalt kulturmiljø

Kulturmiljø av lokal interesse.

KULA – Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Hendelser

Askeladden er en hendelsesorientert database, hvor, på sikt, alle begivenheter som er knyttet til et kulturminne, en lokalitet eller et enkeltminne skal registreres. Typiske hendelser som skal registreres er endringer av vernestatus, datering, tilstandsregistreringer, observasjoner og annen dokumentasjon. Hendelsene er delt inn i kategorier med tilhørende arter.

Oversikt over hendelsene i Askeladden:

HendelsesKategori HendelsesArt Bruk

ANNET

BEVARINGSPROGRAM

Når et kulturminne oppføres på et bevaringsprogram

ANNET

DATERING

Når et objektets datering fastsettes

ANNET

DOKUMENTER/REFERANSER

Dersom man legger til dokumenter/referanser/lenker som ikke knyttes til en spesifikk hendelse

ANNET

FUNKSJON

Endring av objektets funksjon

ANNET

GJENSTANDSFUNN

Dersom det er gjort gjenstandsfunn på et objekt

ANNET

HISTORIKK/TRADISJON

Dokumentasjon av historier knyttet til objektet

ANNET

OMBYGGING

Dersom det er gjennomført en ombygging av en bygning.

ANNET

RESTAURERING

Når det er gjennomført en restaurering av en bygning

ANNET

SLETT

Brukes ikke

FELT

DOKUMENTASJON

Når et objekt er gransket/dokumentert i felt – tegnet/skannet/fotografert/oppmålt

FELT

OBSERVASJON

Ved befaring/melding om skade etc.

FELT

ORIENTERING

For arkeologiske kulturminner – tekstuell beskrivelse av beliggenhet

FELT

REGISTRERING

Førstegangsregistrering/feltregistrering av et nytt objekt

FELT

SKJØTSEL OG ISTANDSETTING

Når man gjennomfører vedlikeholdsarbeid på objektet

FELT

TERRENGBESKRIVELSE

For arkeologiske kulturminner – beskrivelse av kulturminnets omgivelser

FELT

TILSTAND

Når det er gjennomført en tilstandsregistrering av objektet

FELT

UNDERSØKELSE

Når det er gjennomført en undersøkelse – bygningsteknisk eller arkeologisk utgravning

VERN

DISP

Når det gis dispensasjon fra Kulturminneloven

VERN

TINGLYSNING

Når en fredning tinglyses

VERN

VERNEPLAN

Dersom et objekt inngår i en verneplan

VERN

VERNESTATUS

Dersom man endrer objektets vernestatus, ved fatting av vedtak, dispensasjon, endring av datering, etc.