Retningslinjer for bruk av bilder i Askeladden

Det er ikke laget funksjonalitet for å laste opp bilder i Askeladden ennå. I Dokumentasjons- og Tilstandsfanen er det mulig å legge inn rapporter og dokumenter som kan inneholde bilder.

Dokumentasjonsfanen og Tilstandsfanen er ikke synlig for vanlige innsynsbrukere, men er synlig for saksbehandlere og innsynsroller med særlig tilgang. Det vil si at rapporter og dokumenter som legges inn her, er kun synlig for saksbehandlere innenfor kulturminneforvaltningen og andre fagpersoner som har fått utvidet innsyn.

Opplasting av dokumenter (rapporter etc.) med bilder - vær varsom!

Det er viktig å vise varsomhet ved opplastning av rapporter og dokumenter som inneholder bilder til Askeladden. Personvernhensynet er særskilt viktig å ivareta. Følgende retningslinjer gjelder for bruk av bilder i Askeladden:

  • Det skal være en rimelig avstand til bygningen/objektet. (Bilder av private bygninger tatt på kloss hold vil for noen eiere kunne oppleves som en krenkelse av privatlivet.)

  • Som en hovedregel skal det ikke lastes opp dokumenter som inneholder bilder av interiører. Det er særlig viktig å unngå bilder som viser hvordan folk bor og lever, f.eks. personlige elementer, eiendeler og innredning. Videre skal ikke verdifulle interiører synliggjøres/avbildes.

  • Ingen privatpersoner skal være avbildet.[1]

Hvis en rapport eller et dokument inneholder bilder som er i strid med retningslinjene, bør disse fjernes fra dokumentet før opplasting, eller det bør innhentes skriftlig forhåndssamtykke fra eier og/eller beboer.

Saksbehandler/registrator må utøve eget skjønn ved opplasting av dokumenter i basen, og holdes ansvarlig for at retningslinjer for bildebruk og personvernhensyn er overholdt.

Bilder av interiører kan unntas offentlighet etter Offentlighetslovens § 13 første ledd og § 24 tredje ledd første punktum. § 13 omhandler «Opplysninger som er underlagt taushetsplikt».

§ 24 omhandler fare for lovbrudd. Personopplysningsloven kan også berøres i denne sammenheng.


1. Arkeologiske rapporter vil ofte inneholde bilder hvor registranter kan være avbildet. Det vil ikke være noe i veien for å legge inn slike rapporter i Askeladden, da registrantene er i embeds medfør. Derimot må man unngå å legge inn rapporter i basen hvor privatpersoner er kommet med på ett eller flere bilder.